کتاب آموزش داستان نویسی

دنیای بی داستان،دنیای راکد و بی پشتوانه ای است که در آن نشانه ای از پیشرفت و استفاده از تجربه ها لمس نخواهد...