تست تورنس

آزمون تورنس

از دیدگاه تورنس،خلاقیت عبارت است از:حساسیت به مسائل،کمبودها،مشکلات و خلاء های موجود در دانش بشری ،حدس زدن و تشکیل فرضیه هایی درباره ی...