مربیان

کودکان نابغه اند

  سالها قبل ،آزمایش چالبی بر روی دو آموزگار انجام شد. به آموزگار اول،کلاسی را دادند و به او گفتند که شاگردان این...